STRUKTURMEKANIKVSM620
Mechanics of Materials

Poäng: 7.0 Betygskala: TH Obligatorisk för: IBH1, PRH1 Kursansvarig: Bertil Mellström, e-post: bertil.mellstrom@hbg.lthse Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen på varje delkurs. Delkurserna betygsättes i en skala från 3,0 till 6,0 i steg om 0,1. Som slutbetyg erhålles heltalsdelen av viktade medelvärdet på delkurserna (dock högst 5). För att få slutbetyg förutsättes godkända obligatoriska inlämningsuppgifter.

Mål:
Kursen ger den studerande kunskaper för analys av påkänningar och deformationer i vanligen förekommande konstruktioner.
Den studerande skall efter genomgången kurs:
· behärska elementär hållfasthetslära
· kunna analysera statiskt bestämda konstruktioner i två dimensioner samt ha kännedom om analys av tredimensionella konstruktioner
· kunna analysera vanligen förekommande statiskt obestämda konstruktioner
· ha kunskap om stabilitetsproblem som knäckning och vippning


Hållfasthetslära och statiskt bestämda konstruktioner0199

Poäng: 3.0 Betygskala: UG Undervisningens omfattning: 28 42 0 50

Innehåll:
· Jämvikt för konstruktioner i planet. Orientering om jämvikt för tredimensionella konstruktioner.
· Snitt och friläggning med tillämpning på statiskt bestämda fackverk, balkar, ramar och bågar.
· Endimensionell elasticitetsteori. Böjning med och utan normalkraft. Skjutning och vridning.
· Idealelastoplastiskt material.

Litteratur:
Huvudbok meddelas senare.
Stenciler med extra övningsuppgifter delas ut under kursen.
Johannesson m fl: Formelsamling, Esselte studium.


Hållfasthetslära och statiskt obestämda konstruktioner0299

Poäng: 4.0 Betygskala: UG Undervisningens omfattning: 35 35 0 90

Innehåll:
· Linpolygonen.
· Elastiska linjens differentialekvation med tillämpning på balkelement.
· Analys av statiskt obestämda fackverk, balkar och ramar med kraft- och förskjutnings- metod.
· Influenslinjer.
· Gränslastteori för balkar.
· Eulerknäckfallen.
· Vippningslaster för balkelement.

Litteratur:
Huvudbok meddelas senare.
Stenciler med extra övningsuppgifter delas ut under kursen.
Johannesson m fl: Formelsamling, Esselte studium.