GEOKONSTRUKTIONVGT600
Foundation Engineering

Poäng: 3.0 Betygskala: TH Obligatorisk för: IBH2 Kursansvarig: lärare vid Ingenjörshögskolan Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen.

Mål:
Kursen ger studenten kunskaper om de vanligaste bergarternas förekomst och egenskaper, hur jordarterna bildades och jordarternas klassificering.
Kursen ger dessutom studenten kunskaper om dimensionering och utförande av platt-, plint- och pålgrundläggning för byggnader och broar. Dessutom ger kursen kunskaper om jord- och grundförstärkningsmetoder, schakt- och fyllningsarbeten.

Innehåll:
- Bergartskännedom.
- Jordartskännedom.
- Jordarters klassificering.
- Jordarters egenskaper vad gäller sättning och packning.
- Tjälproblem.
- Funktionell och konstruktiv utformning av byggnadsdelar i mark.
- Beräkningsmodeller.
- Svenska normer och bestämmelser.

Litteratur:
Börje Rehnström, Geokonstruktioner, Rehnströms förlag, Skövde, ISBN 91-87446-25-1.
Utdelade stenciler.