GEOMATIKVGM603
Geomatics

Poäng: 4.0 Betygskala: TH Obligatorisk för: IBH1 Kursansvarig: Lars Ollvik Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. För godkänd kurs krävs godkända fältövningar och inlämningsuppgifter. Webbsida: http://lars.ollvik@tft.lth.se

Mål:
Kursen ger kunskaper om grundläggande begrepp och metoder inom geodetisk mätningsteknik samt skapar förståels för och kännedom om sambanden mellan geodesi, fotogrammetri, kartteknik och byggplansmätning. Dessutom ger kursen inblick i beräkningsmetoder och fältverksamhet.

Innehåll:
Den studerande skall efter genomgången kurs

* ha kunskaper om historik, mättekniska organ, kungörelse och anvisningar.
* känna till mättekniska nät och projektionssystem
* ha kunskap om olika mät- och beräkningsmetoder
* kunna begreppen noggrannhet, precision och tolerans
* kunna felteori, viktning, sannolikhetskalkyl och
felutjämning
* känna till begreppen fotogrammetri och satellitmätning
* kunna förstå och kunna utföra kartor av olika slag
* kunna begreppet GPS-mätning

Litteratur:
Karlsson, Tore: Mätningsteknik, BriKå Konsult AB, Slingergatan 33, 784 52 Borläng, fax 0243-85333.
Utdelade stenciler.