GEODESI MED KARTTEKNIKVGM061
Geodesy and Cartography, Basic Course

Poäng: 6.0 Betygskala: TH Obligatorisk för: L2 Kursansvarig: Lars Ollvik Prestationsbedömning: Godkänd tentamen. Fullgjorda och godkända fältövningar samt godkända inlämningsuppgifter. Webbsida: http://www.tft.lth.se/Geodet

Mål:
Kursen avser att ge kunskap om grundläggande begrepp och metoder inom samhällsmätning och kartframställning. Målet för kursen är att skapa en förståelse för och kännedom om sambanden mellan geodesi, fotogrammetri och kartteknik samt att ge inblick i beräkningsmetoder och fältverksamhet för kartproduktion.

Innehåll:
Geodesins grundbegrepp och definitioner, stommätning, transformationer, plan- och höjdmätning, enklare felutjämningar, instrumentkännedom, satellitgeodesi GPS (Global Positioning System). Fotogrammetrins grundbegrepp och definitioner, fotogrammetrisk planering och kartläggning, flygbildstolkning. Kartteknikens grundbegrepp och definitioner, introduktion till kartprojektioner, överräkning, inpassning och korrektionsberäkningar, kartografi.

Litteratur:
Kompendier, artiklar och valda delar av HMK (Handbok till mätningskungörelsen).