ÖVERSIKTLIG PLANERING - TVÄRVETENSKAPLIG PROJEKTKURSVFT131
Comprehensive Planning - Interdisciplinary Project Course

Poäng: 5.0 Betygskala: TH Obligatorisk för: L3 Valfri för: V3 Kursansvarig: Per Björkeroth, stadsbyggnad, Åsa Knutson, fastighetsvetenskap och Cristina Prather Persson, trafikplanering. Prestationsbedömning: För betyget godkänd erfordras godkända övningsuppgifter, närvaro vid seminarier och på exkursioner samt närvaro vid minst 80% av föreläsningarna.

Innehåll:
Kursen skall ge kännedom om översiktlig planering på nationell, regional och kommunal nivå med tyngdpunkt på kommunal. Kursen behandlar den översiktliga planeringens syfte, innehåll, metodik för inventering och utredning samt planeringsprocessen. Hänsyn tas till kultur- och naturresurser, befolkningsförhållanden, näringsliv, tätorts- och bebyggelsestruktur, trafik- och energiförsörjning samt riskbedömning och miljöfrågor. Kursen skall ge kännedom om den lagstiftning som styr översiktlig planering samt om metoder för utvärdering av ekonomiska och miljömässiga konsekvenser.
Kursens problemställningar prövas i ett gemensamt projektarbete för närmare utvald kommun. Konkreta mål och strategier som kan bidra till en hållbar utveckling och en bra utformning av våra omgivningar och livsmiljöer kommer att ingå.

Litteratur:
Boken om översiktsplan, del II och III, Boverket 1996, Kurskompendium.