JURIDIK FÖR TEKNIKER (LANTMÄTERIUTB)VFT110
Law for Engineers, Intr Course in Business Law

Poäng: 5.0 Betygskala: TH Obligatorisk för: L1 Kursansvarig: Ulf Jensen Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen anordnas omedelbart efter kursens slut. Ytterligare tentamenstillfälle anordnas i anslutning härtill. Som betyg används något av uttrycken Underkänd, Godkänd (3), Icke utan berömd godkänd (4) och Med beröm godkänd (5).

OBS! Obligatoriska inslag i undervisningen förekommer.

Mål:
Kursens mål är att ge de studerande grundläggande förtrogenhet med juridisk terminologi och översiktlig kunksap om gällande rättsregler på vissa områden som är speciellt relevanta för ekonomisk verksamhet samt för tekniker.

Innehåll:
Kursen inleds med en presentation av medlen för samhällets reglering av det ekonomiska livet. Orientering lämnas om lagstiftningsapparaten, rättskällorna, rättssystemet och domstolsväsendet. Därefter följer ett grundläggande studium av civilrätt. Särskilt belyses företagsformerna från rättslig synpunkt, avtalsrätt (främst avtals ingående och representation), köprätt, krediträtt, skadeståndsrätt samt fastighetsrätt. Civilprocessrätt, inklusive utsökning och konkurs, behandlas kortfattat. Grundläggande träning ges i juidisk metod och skrivande.

Litteratur:

Adlercreutz, A.:Avtal. Lärobok i allmän avtalsrätt; Malmström; Å. & Agell, A.: Civilrätt; Ns 1994 eller senare. Grauers, F.: Fastighetsköp, Studentlitteratur, 13 uppl.; Hemström: Bolag - föreningar - stiftelser: en introduktion; Adlercreutz, Finansieringsformers rättsliga reglering; Heuman: Process- och straffrätt för juridisk översiktskurs; Jensen & Rylander: Att skriva juridik.