FASTIGHETSTEKNIK FKVFT080
Spatial Planning, Advanced Course

Poäng: 6.0 Betygskala: TH Obligatorisk för: L4 Kursansvarig: Henrik Swensson Förkunskapskrav: Fastighetsteknik AK Rekomenderade förkunskaper: Fastighetsrättsliga ersättningsprinciper. Prestationsbedömning: Godkänd tentamen, godkända övningsuppgifter samt närvaro vid seminarier.

Mål:
Kursens syftar till en fördjupning av ämnet fastighetsteknik.

Innehåll:
I kursen behandlas komplicerade planerings- och fastighetsbildningsfrågor såsom fastighetsbildning i flera plan, komplicerade gemensamhetsanläggningar, strukturfrågor vid infrastrukturanläggningar, lösningar för enskilda vägar och VA-anläggningar, rättighetshantering samt frågor om förvaltning av gemensamma anläggningar. I kursen behandlas översiktligt förhandlingsteknik, genomförande av större projekt, projektledning m m och seminarier.
Kursen är upplagd som en seminarieserie med inslag av undersökande eget arbete.

Litteratur:
LM: Handbok FBL. Handbok AL, LL. Ytterligare litteratur kan förekomma.