FASTIGHETSTEKNIK AKVFT062
Spatial Planning, Basic Course

Poäng: 5.0 Betygskala: TH Obligatorisk för: L3 Kursansvarig: Henrik Swensson Förkunskapskrav: Bygg- och miljörätt, Bygg- och fastighetsföretagens ekonomi, GIS ak, Fastighetsekonomi ak alt att denna kurs läses parallet med fastighetsteknik ak Prestationsbedömning: Godkänd tentamen, godkända övningar och seminarier. Övrigt: I kursen ingår ett obligatoriskt 1/2-dagars studiebesök.

Mål:
Kursen ska ge kurskaper i hur en detaljplan genomförs, dvs från råmark till färdig byggrätt. Teknologen får i kursen insikt i de tekniska, ekonomiska och organisatoriska problem som finns vid upprättande och genomförandet av en detaljplan.

Innehåll:
Plangenomförandeprocessen, dess innehåll och alternativ. Detaljplan, planförfarandet, innehåll, rättsverkningar och planekonomi. Aktiviteter och aktörer i en markexploatering, olika exploateringssituationer, strategiska och plangenomförande markförvärv, gemensamma anordningar, byggande, drift och förvaltning. Exploateringskalkyler för projekt, genomförandeavtal, exploateringsprocessen.
Övningsuppgifterna genomförs med hjälp av AutoCad/motsvarande.

Litteratur:
T Karlbro: Markexploatering Troligen ny upplaga ht00
Boken om genomförande(LMV rapport 1988:3). Genomförandebeskrivning till detaljplan
(LMV rapport 88:25). Kurspärm. Kurslitteraturen kan komma att kompletteras.