FJÄRRANALYSVFT051
Remote Sensing

Poäng: 6.0 Betygskala: TH Obligatorisk för: L4 Kursansvarig: Petter Pilesjö Förkunskapskrav: Geografiska Informationssystem AK samt GIS GF1 Prestationsbedömning: Godkänd tentamen och godkända övningar. Webbsida: http://www.natgeo.lu.se

Mål:
Kursens mål är att ge en grund för val mellan olika metoder att hantera landskapsinformation, främst fjärranalysdata samt ge kunskap om metoder att bearbeta sådan informatin med hjälp av geografiska informationssystem.

Innehåll:
Kursen behandlar grundläggande fjärranalys med speciell hänsyn till flygbilder och satellitdata för olika typer av naturresursanalyser. Föreläsningarna inkluderar elektromagnetisk strålning, fotografiska fjärranalysmetoder, IR-känslig film, multispektral registrering, icke-fotografisk fjärranalys, multispektral svepradiometri, IR-termografi, radar m.fl. sensorsystem samt kalibrering av fjärranalysobservationer mot fältdata.

Övningsmomenten fokuserar tolkning av flygbilder och andra fjärranalysdata medan tillämpningsaspekterna framföraltt gäller markanvändningskartering, ekologi och miljövård.

Litteratur:
Flygbildstenik och Fjärranalys, Nämnden för Skoglig Fjärranalys, 1993.