FASTIGHETSEKONOMI AKVFT042
Real Estate Valuation, Basic Course

Poäng: 5.0 Betygskala: TH Obligatorisk för: L3 Kursansvarig: Carl-Magnus Willert Förkunskapskrav: Bygg och fastighetsföretagens ekonomi, husbyggnadsteknik Prestationsbedömning: Godkänd tentamen, godkända övningar samt individuell betygsuppgift.

OBS! Obligatoriska föreläsningar och övningar kan förekomma.

Mål:
Kursen ske ge baskunskaper om fastighetsmarknaden och om metoder för analys av denna och metoder för fastighetsvärdering, fastighetstaxering samt finansiering och beskattning av fastigheter.

Innehåll:

Kursen omfattar fastighetsmarknaden, karaktär och särdrag, fastighetskredit, beskattning av privatbostäder och näringsfastigheter. Stor vikt läggs vid marknadsanalyser, omvärlds- och ortsprisanalyser, dess metoder och utförande. Fastighetstaxering samt besiktning ingår i samband med prisanalyser där prisförklarande variabler och regressionsanalys utgör viktiga inslag. Allt detta vilar på en  värde- och värderingsteori som bas för olika värderingsmetoder. Kursen mynnar ut i ett fastighetsekonomiskt utlåtande. Kursen ger dessutom en introduktion till det svenska skattesystemet och etik för värderare och mäklare.

Obligatorisk föreläsning i ett aktuellt ämne. Dessutom kan ytterligare obligatoriska inslag ingå.

Litteratur:

Jakobsson, Smickilas: Skatterätt, en introduktion; Institutet för värdering av fastigheter: Fastighetsnomenklatur; Svenska Bankföreningen: Den svenska kreditmarknaden. Kurspärm. Övrig litteratur meddelas vid kursstart.