GEOGRAFISKA INFORMATIONSSYSTEM AKVFT031
Geographical Information Systems, Basic Course

Poäng: 4.0 Betygskala: TH Obligatorisk för: L2 Valfri för: BI4, V4 Kursansvarig: Petter Pilesjö Förkunskapskrav: Inga Rekomenderade förkunskaper: Grundläggande datorkunskap Prestationsbedömning: Godkänd tentamen och godkända övningar. Obligatoriska övningar. Webbsida: http://www.natgeo.lu.se

Mål:
Kursens mål är att ge en introduktion till geografiska informationssystem (GIS). Kursdeltagarna skall efter genomgången kurs behärska grundläggande GIS-teori, samt självständigt kunna arbeta med analys av olika typer av geografiska datia i ett GIS.

Innehåll:
Kursen ger en grundlig teoretisk genomgång av funktioner i olika geografiska informationssystem, samt av grundläggande analyser som kan utföras i dessa.
Kursen behandlar också funktion och konstruktion av rumsliga databaser, samt hur dessa i ett GIS kan knytas till tabelldata. Praktiska övningar i geografisk informationshantering ges parallellt med teoretiska genomgångar under hela kursperioden. Databasuppbyggnad, inklusive integration mellan olika datatyper och tablldata, samt rumslig analys tränas och exemplifieras i några av de vanligast förekommande programvarorna.Tabelldata behandlas praktiskt i kalkylark och databasprogram.

Litteratur:
Eklundh. L. (red.), 1999: Geografisk Informationsbehandling - metoder och tillämpningar.