FASTIGHETSFÖRETAGANDE OCH FACILITY MANAGEMENTVFR081
Property and Facility Management

Poäng: 10.0 Betygskala: TH Obligatorisk för: L4 Kursansvarig: John Sandblad Förkunskapskrav: Fastighetsekonomi AK och FK Rekomenderade förkunskaper: Installationsteknik AK.Valfri för V och A efter särskild prövning. Prestationsbedömning: Godkänd tentamen och godkända övningar samt deltagande i seminarier.
Deltentamen kan förekomma. Övrigt: Ev kan delar av undervisning ske tillsammans med Fastighetsföretagarprogrammet vid Malmö högskola.

Mål:
Deltagarna skall ges kunskap om, förståelse av och insikt i stategisk fastighetsföretagande och Facility Management (FM). Helhetssyn, strategiskt tänkande och problemlösningsförmåga skall utvecklas.

Innehåll:

Kursen är inriktad mot strategiskt fastighetsföretagande och Facility Management.

I kursen diskuteras begreppet Facility Management och beskriver olika Facility Management-tjänster. I kursen ingår bl a fastighetsföretagandets ekonomi och organisation, fastighetsinformation och förvaltningshandlingar, upphandling av förvaltningsplanering, lokalplanering, miljöanpassad förvaltning, kvalitets- och miljösäkring, internhyressystem, service management, kunskaper om boendet och bostadspolitik samt utvecklingstendenser inom fastighetsbranschen och Facility Management. Deltagarna skall genom projekarbeten utveckla stategier och genomföra analyser. Kursen är riktad mot problembaserad inlärning.

Litteratur:
Services marketing, Valerie A. Zeithaml, Mary Jo Bitner ISBN 0-07-114881-7
och ISO 9001, 14001.
Övrig litteratur i samband med kursstart.