FASTIGHETSRÄTTSLIGA ERSÄTTNINGSPRINCIPER INKL PROCESSERVFR062
Principles of Compensation in Real Estate

Poäng: 4.0 Betygskala: TH Obligatorisk för: L4 Kursansvarig: Carl-Magnus Willert Förkunskapskrav: Bygg- och miljörätt, Fastighetsekonomi AK Rekomenderade förkunskaper: Allmän fatighetsrätt, Juridik för tekniker Prestationsbedömning: Godkänd tentamen. Godkända övningar och individuell uppgift. Obligatoriska inslag kan förekomma.

Mål:
Kursen ska ge förmåga att bedöma ekonomisk ersättning vid tvångsvis ianspråkstagande av eller intrång på fastigheter och därtill knutna rättigheter.

Innehåll:

Regelverk och fastighetsekonomisk analys av ersättningsregler i expropriations-, plan- och bygglagstiftning, förrättningslagstiftning, miljöskydds- och naturvårdslagstiftning.
Värderingsregler i olika ersättningssituationer. Metoder för bedömning av ersättning vid intrång och inlösen. Praxis, förhandlingslösningar och frivillignormer avseende olika ersättningssituationer för tätorts- resp landsbygdsfastigheter.
Olika kompensationsregler i svensk lagstiftning. Olika värderingsbegrepp och deras relevans i värderingssituationer. Historisk utveckling.
Ersättningsprinciper i andra länder.

Obligatiroska inslag.

Litteratur:

Hall, Magnusson m f: Fastighetsrättsliga ersättningsprinciper.

Särskilt kurskompendium samt PM, som utdelas under kursen.