ALLMÄN FASTIGHETSRÄTTVFR026
Real Estate Law, Basic Course

Poäng: 5.0 Betygskala: TH Obligatorisk för: L1 Kursansvarig: Ulf Jensen Rekomenderade förkunskaper: Juridik för tekniker Prestationsbedömning: Godkänd tentamen och godkända övningar. Obligatoriska exkursioner kan
förekomma.

Mål:
Kursen skall ge nödvändiga förkunskaper till senare kurser i bygg- och miljörätt, fastighetsinformationsteknik och fastighetsteknik.

Innehåll:
Kursen omfattar introduktion till Fastighetsbildningsrätt, inblick i fastighetsrättens historia. Jordabalkens bestämmelser om fastigheter, servitut, panträtt, fastighetsköp och inskrivningsförfarandet.

Litteratur:
Kurspärm. Grauers: Fastighetsköpet. Kompendier.
Bengtsson: Speciell Fastighetsrätt. Jensen: Panträtt.