INTRODUKTION TILL BRAND OCH RISKVBR160
Introduction to fire- and riskengineering

Poäng: 5.0 Betygskala: UG Obligatorisk för: BI1 Kursansvarig: Robert Jönsson Prestationsbedömning: Examination sker i form av en skriftlig redovisning av ett i förhand bestämt ämnesområde efter varje moment. Arbetet skall även presenteras muntligt vid ett seminarium. Examination sker parallellt med VBR150.
Obligatoriska moment: Obligatorisk närvaro på laborationer, seminarier och praktisk testdag. 80% närvar på föreläsningar. Övrigt: Kursen genförs i samarbete med kursen Kommunikation för brandingenjörer VBR150

Mål:
Efter genomgången kurs skall Bi-eleven erhållit övergripande kunskaper rörande branden som kemisk process, släckmedel och släckverkan samt brandförlopp i slutna utrymmen. Dessutom skall eleven ha orienterade kunskaper om risk som storhet samt förståelse för grundläggande begrepp och problematik kring ämnesområdet.