PROBLEMBASERAD BRANDTEKN RISKHANTERINGVBR135
Fire Safety Engineering design and risk evaluation

Poäng: 15.0 Betygskala: UG Valfri för: BI4 Kursansvarig: Robert Jönsson Förkunskapskrav: Branddynamik, Riskhantering I, Aktiva system, Matematik AK. Prestationsbedömning: Muntlig och skriftlig redovisning. Övrigt: Frivillig för: BI 4, kursen ersätter automatiskt VBR130.Begränsat antal deltagare: 33.

Mål:
I kursen skall teknologerna visa förmågan att tillämpa de kunskaper och färdigheter som förvärvats under utbildningen och att självständigt analysera och redovisa en omfattande uppgift på ett vetenskapligt metodiskt sätt.

Innehåll:
I kursen kommer ett antal föreläsningar och övningar att genomföras. Föreläsningsserien omfattar vetenskaplig metodik, informationssökning och brandtekniskt ingenjörsarbete.