PROBLEMBASERAD BRANDTEKN RISKHANTERINGVBR130
Fire Safety Engineering design and risk evaluation

Poäng: 10.0 Betygskala: UG Obligatorisk för: BI4 Kursansvarig: Robert Jönsson Förkunskapskrav: Branddynamik, Riskhantering I, Aktiva system, Matematik AK. Prestationsbedömning: Muntlig och skriftlig redovisning. Övrigt: Begränsat antal deltagare: 33.

Mål:
I kursen skall teknologerna visa förmågan att tillämpa de kunskaper och färdigheter som förvärvats under utbildningen och att självständigt analysera och redovisa en relativt omfattande uppgift på ett vetenskapligt metodiskt sätt.

Innehåll:
I kursen kommer ett antal föreläsningar och övningar att genomföras. Föreläsningsserien omfattar vetenskaplig metodik, informationssökning och brandteknisk ingenjörsarbete.