SAMHÄLLSPLANERINGVBR110
Riskbased Physical Planning

Poäng: 5.0 Betygskala: UG Obligatorisk för: BI3 Kursansvarig: Sven Erik Magnusson Rekomenderade förkunskaper: Riskhantering 1. Prestationsbedömning: Godkänd redovisning av projektuppgifter samt närvaro vid obligatorisk exkursion. Övrigt: Begränsat antal deltagare: 33.

Mål:
Att ge en grund för brandingenjören att kunna deltaga på ett tidigt stadium i plansammanhang, så att riskanalyser kan vara med och bilda underlag i ett strategiskt skede av planarbeten. Att tillägna sig kunskaper om planringsmetodikens grunder: målbeskrivning, inventering, analys och framarbetande av förslag.

Innehåll:
Att i en projektuppgift öva dessa kunskaper om planering på framför allt skalnivåerna översiktlig planering och fördjupad översiktsplan. Vissa delar kommer dessutom att behandlas i en mer detaljerad skala. Parallellt med stadsbyggnadsuppgiften löper en kursdel vars syfte är att ge kunskaper om hur risker av olika slag kan hanteras i samhällsplaneringn med riskanalyser som utgångspunkt. Denna kursdel skall ge insikt i användning av lagstiftning som styrmedel för att risker skall beaktas i samhällsplaneringen. Olika centrala, regionala och kommunala myndigheters syn på begreppet "Riskhänsyn i samhällsplaneringen" skall förstås av eleven. En viktig aspekt utgör kopplingen miljökonsekvensbeskrivningar - riskhänsyn. I kursen ingår också föreläsningar och litteratur som blyser problemen samhällets sårbarhet och beredskapshänsyn i samhällsplaneringen. Projektarbetet redovisas i ett offentligt seminarium.

Litteratur:
Publikationer från främst SRV, Boverket och ÖCB. Översikt av riskberäkningsmetoder.