RISKHANTERING 1VBR100
Risk management 1

Poäng: 5.0 Betygskala: TH Obligatorisk för: BI3 Kursansvarig: Berit Andersson. Rekomenderade förkunskaper: Allmän kemi, statistik. Prestationsbedömning: Tentamen och inlämnade och godkända hemuppgifter. Övrigt: Begränsat antal deltagare: 33.

Mål:
Efter genomgången kurs skall eleven

Innehåll:
Säkerhetsgranskning. Strategi och metodik. Ansvarsförhållanden. Miljö- och säkerhetslagstiftning inklusive EU-direktiv.
Riskidentifiering. Val av analysmetod. Metodernas tillförlitlighet och begränsningar.
Grovanalys. Checklistor. HazOp-metoder. FMEA. Felträdsanalys. Händelseträdsanalys. Mänsklig tillförlitlighetsanalys.
Kemiakliekänndeom. Farliga egenskaper hos kemikalier. Kondenserade giftiga gaser.
Konsekvensanalyser. Beräkning av konsekvenser vid utsläpp av gaser och vätskor. Beräkningsmetoder för utsläppshastighet (källstyrka), flashing, förångning, brand i vätskepöl, uppvärming av behållare, jetflammor, gasspridning (neturala och tunga gaser), gasmolnsexplosioner och tankbrott samt effektmodeller. Beräkningsmetoderna omfattar dels handräkningsmetoder och dels utnyttjande av datorprogram.

Litteratur:
Arbetarskyddsstyrelsen, Sprängämnesinspektionen, Naturvårdsverket och Statens räddningsverk. Paragrafer mot stora kemikalieolyckor - en vägledning för tillämpning, Stockholm, 1995. AFS 1999:5, Förebyggande av allvarliga kemikalieolyckor. FOA, Vådautsläpp av brandfarliga och giftiga gaser och vätskor - Metoder för bedömning av risker, 1997. Fredrik Olsson, Riskanalysmetoder, Brandteknik, LTH, 1999.