SKADEANALYSVBM050
Damage Analysis

Poäng: 4.0 Betygskala: TH Valfri för: V4 Kursansvarig: Per Gunnar Burström. Rekomenderade förkunskaper: Minst 15 poäng från kompetensinriktning Byggnadstekniks kurser bör ha klarats av innan kursstart. Prestationsbedömning: För betygsnivå 3 krävs minst 75% närvaro samt godkända skriftliga och muntliga redovisningar. För betygsnivå 4 och 5 krävs muntlig tentamen samt godkända skriftliga och muntliga redovisningar. Webbsida: http://www.byggnadsmaterial.lth.se/bml-utb.htm

OBS! Kursen är även öppen för studenter från arkitektprogrammet.

Mål:
Kursens mål är att ge kunskaper i att analysera och definiera problemställningar kopplade till olika typer av byggnadstekniska skadefall, att beskriva tänkbara orsaker till skadornas uppkomst, att utforma förslag till lösningar inkl. lösningarnas genomförande samt att värdera olika lösningars tekniska och ekonomiska konsekvenser med beaktande av livslängd och framtida underhåll.

Innehåll:
Skadefallen, som normalt behandlar inslag från olika läroämnen, är hämtade från verkligheten. Kursen ger därför en träning i att behandla olika praktiskt förekommande problemställningar. Kursen innehåller föreläsningar i elementär undersökningsmetodik. Gästföreläsningar av praktiskt verksamma ingenjörer ger exempel på förekommande problemställningar. Självständigt eller i mindre grupper behandlas utdelade skadefall. Resultaten sammanställs och presenteras i skriftlig och muntlig form.

Litteratur:

Nilsson, L-O: Diagnosticering av byggnadsmaterialskador. Nicastro, D: Failure Mechanisms in Building Construction. Josephsson, P.E: Orsaker till fel i byggandet. Skador på hus - hur gör man? (Byggforskningsrådet 1991-1993).