BYGGNADSMATERIAL AK FÖR AVBM040
Building Materials, Basic Course

Poäng: 3.5 Betygskala: UG Obligatorisk för: A1 Kursansvarig: Per Gunnar Burström. Prestationsbedömning: Betyg från skriftlig tentamen utgör slutbetyg. För erhållande av slutbetyg krävs även godkända laborationer. Webbsida: http://www.byggnadsmaterial.lth.se/bml-utb.htm

Mål:
Arkitektens roll är bl a att välja material. Många olika överväganden måste då göras: estetiska, tekniska, ekonomiska osv. Målet med kursen är att ge en översikt över egenskaper som är viktiga att beakta. Bl a behandlas följande frågeställningar: Hur påverkas egenskaperna av materialstrukturen? Hur provar man olika egenskaper? Hur bedömer man ett provningsresultat? Hur väljer man material?

Innehåll:
Kursen ger kunskap om tillverkning av och egenskaper hos de vanligaste byggnadsmaterialen. Vidare hur materialegenskaperna kan påverkas vid tillverkningen. Stor vikt läggs vid metoder och principer för materialval och konsekvenserna av ett felaktigt materialval. Materialens beständighet och livslängd i olika miljöer behandlas därför ingående. Felaktiga materialval exemplifieras med olika praktiska skadefall. Även material i och till äldre byggnader behandlas. Relevans för en miljömässigt hållbar utveckling: Kunskap om byggnadsmaterialens egenskaper, tillverkning och beständighet är en nödvändig förutsättning för ett miljömässigt optimalt materialval.

Litteratur:
Burström, P.G., m fl: Kompendium i Byggnadsmaterial del I-III. KFS AB. Burström, P.G.: Exempelsamling till Byggnadsmaterial AK för A. KFS AB. Hertzell, T.: Betongens yta.