DATORSTÖDD RITNING OCH KONSTRUKTIONVBK061
Computer Aided Draughting and Design

Poäng: 4.0 Betygskala: TH Valfri för: V3 Kursansvarig: Stefan Persson Rekomenderade förkunskaper: grundläggande teknisk utbildning. Prestationsbedömning: Kombinerad skriftlig och handhavande tentamen vid terminal samt godkänd projektuppgift och godkända övningssuppgifter. Webbsida: http://lthse.kstr.lth.se/educ/CAD/

Mål:
Kursen avser att ge kunskaper om teorier och metoder för datorstödd ritning och konstruktion samt ett verktygskunnande på det dominerande CAD-systemet på marknaden.

Innehåll:
Kursen kan delas in i ett teoriavsnitt och ett praktikavsnitt. Teoridelen behandlar generell CAD-teknik, modellorienterad projektering, ritteknik, färg- och visualiseringsteknik, systemanpassningar, mjukvara, marknadsbild, utvecklingstrender mm. I praktikdelen behandlas 2D-ritning, 3D-modellering, 3D-visualisering, överföringsformat och systemanpassninga. Övningstiden inehåller flera mindre uppgifter samt en större projektuppgift som går ut på att genomdriva en modellorienterad projektering av ett byggprojekt. I praktikdelen ingår även studiebesök vid ett företag som använder CAD i konstruktionsprocessen.

Litteratur:
Hansson, m fl: Kom igång med AutoCAD, 2D rel. 2000, Studentlitteratur.Kom igång med AutoCAD, 3D, rel. 2000, Studentlitteratur. Dessutom tillkommer utdelat teorimaterial.