ETIK OCH ARBETSVERKTYG FÖR INGENJÖRENVBI650
Ethics and Tools for the Engineer

Poäng: 7.0 Betygskala: TH Obligatorisk för: IBH1, PRH1 Kursansvarig: lärare vid Ingenjörshögskolan Prestationsbedömning: Inlämningsuppgifter tillhörande varje kursavsnitt. Inlämningsuppgifterna betygsätts. Betygsättningen sker i en skala från 3.0 till 6.0 i steg om 0.1. Som slutbetyg erhålls heltalsdelen av medelbetygen på inlämningsuppgifterna (dock högst 5).

Mål:
Kursen ger studenten färdighet att använda olika metoder för informationsinsamling i samband med projekt samt färdighet att presentera framkomna resultat i rapporter och i muntlig framställning.
Kursen ger studenten kunskaper om kommunikation och etik.
Kursen ger dessutom färdighet att använda datorn som ett hjälpmedel: Windows NT, Office programvaror såsom Word och Excel. Studenten skall dessutom lära sig att Visual Basic för att kunna anpassa speciella mjukvaror till specifika behov.
Kursen skall ge studenten grunderna inom statik och mekanik.
Kursen drivs i nära samarbete med:
Byggteknik - kursen Byggandets historia och byggandeprocessen
Produktionsteknik - Projektkurs och Tillämpningskurs.

Innehåll:
· Kommunikationsteknik
- vetenskaplig informations- och litteratursökning
- skriftlig och muntlig rapportering och opposition
- multimediateknik
· Etik för ingenjörer
· Användning av Word och Excel.
· Grunderna inom statik och mekanik.

Litteratur:
Palm, Lars & Windahl, Sven: "Kommunikation - Teorin i praktiken", Konsultföretaget 1989, ISBN 91-7005-012-0.
övrig litteratur meddelas vid kursstart.