BYGG- OCH FASTIGHETSFÖRETAGENS EKONOMIVBE067
Basic Economics for Construction and Real Estate Management

Poäng: 5.0 Betygskala: TH Obligatorisk för: L2 Kursansvarig: Jan Söderberg Prestationsbedömning: Godkänd tentamen och godkända övningar. Webbsida: http://www.bekon.lth.se

Mål:
Kursen skall ge allmänna kunskaper i företagsekonomi. Studenterna skall kunna utföra kostnads- och intäktsanalyser, genomföra produktionskostnadskalkyler (självkostnads- och bidragsanalyser), göra balans- och resultaträkningar samt genomföra investeringsbedömningar.

Innehåll:
Grunder och begrepp som används vid ekonomiska analyser, lagstiftning, juridiska associationsformer, arbetsmarknaden och företagens organisationsformer, marknadsföring, finansiering och strategisk planering. Företagsekonomiska beräknings- och bedömningsmetoder. Grundläggande företagsekonomiska kunskaper om årsredovisning, organisation, marknadsföring, resultatplanering, räkenskaps- och finansieringsanalys. Stor vikt läggs vid kalkyleringsmetoder.

Litteratur:
Företagsekonomi 99, Olsson, Skärvad. Ekonomi - övningsmaterial, Institutionen för byggnadsekonomi.