BYGGNADSEKONOMI, AK FÖR AVBE050
The Construction Process, Basic Course

Poäng: 3.0 Betygskala: UG Obligatorisk för: A4 Valfri för: BI2 Kursansvarig: Jan Söderberg Prestationsbedömning: För erhållande av godkänt betyg krävs godkända övningsuppgifter. För erhållande av betygen 4 och 5 krävs därutöver skriftlig tentamen. I bedömningen av övningsuppgifter och tentamen kommer även vikt att läggas vid presentationstekniken.
Webbsida: http://www.bekon.lth.se

Mål:
Det övergripande målet för kursen är att ge en helhetssyn på de aktiviteter i ett byggprojekt som genomförs från den första idén (att man önskar bygga) till dess att man har fått fram färdiga produktionshandlingar. Efter avslutad kurs ska studenten ha fått en helhetsbild av byggprocessen och dess intressenter samt samhällets påverkan på byggprocessen, ha fått insikt i byggherrens projektarbete fram till produktionsskedet, kunna beräkna byggkostnader på olika nivåer i byggprocessen, ha fått allmänna kunskaper om upphandling av entreprenader och konsulttjänster, kunna upprätta enklare tidplaner, känna till elementära byggproduktionsmetoder samt känna till allmänna villkor för fastighetsjuridik och fastighetsekonomi.

Innehåll:
Byggprocessen i samhället. Projektadministration (Project Management). Byggherrens projektarbete; organisation, planering, ekonomistyrning. Upphandlingsformer. Planeringsteknik, nätverk etc. Översikt av produktionsmetoder. Finansiering av bostäder.

Litteratur:
Att upphandla byggprojekt; Söderberg, J. Byggprocessen - kurskompendium och Byggprocessen - övningsmaterial; Institutionen för byggnadsekonomi, AB 92 och ABK 96.