BYGGPROCESSEN AKVBE012
The Construction Process

Poäng: 4.0 Betygskala: TH Obligatorisk för: L3 Kursansvarig: Jan Söderberg Prestationsbedömning: För erhållande av godkänt betyg krävs godkända övningsuppgifter. För erhållande av betygen 4 och 5 krävs därutöver skriftlig tentamen. I bedömningen av övningsuppgifter och tentamen kommer även vikt att läggas vid presentationstekniken.
Webbsida: http://www.bekon.lth.se

Mål:
Det övergripande målet för kursen är att ge en helhetssyn på de aktiviteter
i ett byggprojekt som genomförs från den första idén (att man önskar bygga)
till dess att man har fått fram färdiga produktionshandlingar. Efter
avslutad kurs skall studenten: ha fått en helhetsbild av byggherrens
projektarbete fram till produktionsskedet, kunna beräkna byggkostnader på
olika nivåer i byggprocessen, ha fått allmänna kunskaper om upphandling av
entreprenader och konsulttjänster, kunna upprätta enklare tidplaner och
känna till elementära byggproduktionsmetoder.

Innehåll:
Byggprocessen i samhället. Projektadministration. Byggherrens projektarbete;
organisation, planering, ekonomistyrning. Upphandlingsformer.
Planeringsteknik, nätverk etc. Översikt av produktionsmetoder.
Entreprenadjuridik. Finansiering av bostäder.

Litteratur:
Att upphandla byggprojekt; Söderberg, J. Byggprocessen - kurskompendium och
Byggprocessen - övningsmaterial; Institutionen för byggnadsekonomi, AB 92 och
ABK 96.