STRATEGI OCH STYRSYSTEMTTM010
Strategy and Management Control System

Poäng: 10.0 Betygskala: UV Obligatorisk för: D4, E4, F4, K4, L4, M4, V4 Kursansvarig: universitetslektor Stefan Svenningsson Förkunskapskrav: Antagning till Technology Managementavslutningen. OBS! För studerande vid Ekonomihögskolan gäller särskilda behörighetsvillkor. Prestationsbedömning: Examinationen sker genom skriftlig tentamen samt genom utförande av förelagda arbetsuppgifter under kursens gång. Betygsgraderna Underkänd, Godkänd och Väl godkänd används. Övrigt: Kursen ges av Företagsekonomiska institutionen. Inom LTH används LADOK-koden TTM010.

Mål:
Ett övergripande mål för kursen är att de studerande skall förvärva en arbetsmetodik som gör att de kan karaktäriseras som "åtgärdsorienterade analytiker". Kursen skall ge både teori- och teknikorienterad kunskap inom områdena strategi och styrsystem, särskilt ekonomistyrning, samt ge förståelse för sambanden mellan företagets strategier, styrsystem och organisation. Därvid skall teoretiska begrepp, modeller och verktyg relateras till problem i såväl praktikfall som i konkreta företag och därefter användas för analys och förslag till lösningar. De studerande skall tillägna sig färdigheter att genom skriftlig och muntlig föredragning kunna argumentera för sina ståndpunkter.

Innehåll:
Efter en introduktion som betonar ett integrerat perspektiv på strategi, organisation och styrsystem omfattar kursen följande områden.

Undervisningen består av föreläsningar, lektioner, gruppövningar, arbete med rapporter, gästföreläsningar samt företagsbesök. Kursens uppläggning och examinationsform kräver regelbunden närvaro och löpande arbete med olika uppgifter.

Litteratur:
Anthony, Dearden & Govindarajan: Management control systems, Irwin (1 033 sidor) Bergstrand, J. & Olve, N.-G.: Styr med bättre budget, 3 uppl, Liber, Malmö, 1992 (177 sidor) Grant, Robert M.: Contemporary strategy analysis - Concepts, Techniques, Applications, Blackwell Business (394 sidor) Shank, John K. & Govindarajan, Vijay: Strategic Cost Management, The Free Press, 1993 (270 sidor) Starkey, Ken: How organizations learn, International Thomson Business Press, 1996