TEKNIKHISTORIATNX160
History of Technology

Poäng: 3.0 Betygskala: TH Valfri för: ID1, L3, M4, V4, D5, E5, F5 Kursansvarig: Skotte Mårtensson. Prestationsbedömning: För betyget 3 krävs aktiv närvaro vid minst 75% av föreläsningarna och seminarierna. För betyget 4 eller 5 krävs dessutom godkänt enskilt arbete. Övrigt: Valfri extern kurs för V och L.

Innehåll:
Syftet med kursen är att genom historiska exempel väcka tankar kring möjligheterna och begränsningarna i dagens och morgondagens utveckling av naturvetenskap och teknik. Exemplen sätts samman i temaform med målet att ge en viss allmänorientering och illustrera den idéhistoriska utvecklingen. Kursen är i stor utsträckning baserad på medverkan av gästföreläsare från skilda ämnen.

Litteratur:
Keld Nielsen, Henry Nielsen & Hans Siggaard Jensen: Skruen uden ende, Teknisk Forlag A/S, Köpenhamn 1990. Kursstenciler.