KOGNITIONSERGONOMITNS111
Cognitive Ergonomics

Poäng: 6.0 Betygskala: UG Obligatorisk för: ID2 Kursansvarig: Universitetsadjunkt, Tekn Dr Håkan Eftring Prestationsbedömning: Skriftlig och muntlig redovisning av två projekt. Skriftlig opposition av annan grupps projekt. De inlämningsuppgifter som hör till föreläsningarna/seminarierna bedöms också. Webbsida: http://www.certec.lth.se/kogn/

Mål:

Syftet med kursen är att:

Innehåll:

Två projektuppgifter löper som en röd tråd genom kursen. Uppgifterna utförs i grupper om ca 4 personer. Den teoretiska delen av kursen utgörs av föreläsningar/seminarier med tillhörande inlämningsuppgifter och fungerar som stöd under genomförandet av projekten.

Föreläsningarna/seminarierna behandlar följande områden:

Projektuppgifterna går ut på att analysera olika användargränssnitt utifrån ett användbarhetsperspektiv och föreslå förbättringar. Projekten presenteras skriftligt och muntligt. Varje student skall också opponera skriftligt på någon annan grupps projekt.

 

Litteratur:

Norman, Donald: "Design of everyday things".
Förlag:
DOUBLEDAY & CO INC.,1990, USA, Paperback
eller
MIT P,1998, UK, Paperback

Material som delas ut i samband med föreläsningarna/seminarierna.