MARKNADSDRIVEN INNOVATION OCH PRODUKTUTVECKLINGTMA020
Market-Guided Innovation and Product Development

Poäng: 10.0 Betygskala: TH Obligatorisk för: T5 Kursansvarig: tf professor Robert Bjärnemo, Avdelningen för maskinkonstruktion Förkunskapskrav: Antagning till Technology Managementavslutningen Prestationsbedömning: Kursen examineras genom tentamen och seminarieuuppgift. LTH:s betygsskala, Underkänd, 3, 4 eller 5. Webbsida: http://www.tm.lu.se

Mål:
Kursens mål är att ge studenterna kunskaper om hur man organiserar och leder innovations- och produktutvecklingsprocesser i teknologibaserade företag, samt hur man därvid interagerar med andra aktörer såsom kunder och leverantörer. Målet innefattar såväl att förmedla kunskap om processerna som om deras strategiska betydelse för företaget.

Innehåll:
Kursen består av tre block, som behandlar utvecklingsproblematiken vid förnyelse av ett företags produktprogram utifrån ett processperspektiv. Dessa block består i sin tur av ett eller flera avsnitt, vilka vart och ett utgår ifrån ett specifikt kunskapsområde.
I det första blocket behandlas Forskning och Utveckling, vari teorin och förutsättningarna för de industriella innovations- och produktutvecklingsprocesserna utreds. Det andra blocket, som utgör kursens teoretiska huvudblock, fokuserar på Innovation och Produktutveckling, utifrån såväl process- som produktperspektiv. Inom ramen för detta block behandlas följande avsnitt: Produktutveckling, Industriell marknadsföring, Industriellt inköp och Industridesign. Dessa båda kursblock definierar kursens teoridel och tenteras av innan det tredje kursblocket påbörjas.
I det tredje och avslutande kursblocket behandlas Produktutveckling i praktiken. Målet är här att studera ett industriföretags utvecklingsprocess med avseende på tillämpad strategi (procedur) och taktik (metoder/tekniker) och att därpå analysera erhållet resultat utifrån förvärvade teorikunskaper uttryckta i en "metamodell". Arbetet genomförs i form av grupparbete, där varje grupp studerar ett "eget" företag. Resultatet redovisas i en för respektive grupp gemensam rapport som diskuteras vid ett för kursdeltagarna gemensamt, avslutande, seminarium.

Litteratur:
Wheelwright, S. C. and Clark K. B. (1992), Revolutionizing Product Development - Quantum Leaps in Speed, Efficiency, and Quality, The Free Press, New York.
Bjärnemo, R., Kedström, C., Stankiewicz, R. (2000), Produktutveckling och samverkan i nätverk - artikelkompendium, Lund.
Ulrich, K. & Eppinger, S. (2000), Product Design and Development, McGraw Hill.
Ford, D. et al.(1998), Managing Business Relationships, John Wiley & Sons.
van Weele, A. J. (2000), Purchasing Management, Analysis, Planning and Practise. Chapman & Hall, London, Berlin.
Cooper, R. and Press, M. (1995), The Design Agenda - A Guide to Successful Design Management, John Wiley & Sons.