DESIGN MANAGEMENT IITEK060
Design Management II

Poäng: 4.0 Betygskala: UG Obligatorisk för: ID5 Kursansvarig: Universitetslektor Christer Kedström Förkunskapskrav: Design management I eller motsvarande Prestationsbedömning: Aktivt deltagande i samtliga kursmoment. Genomförande och presentation av ett individuellt litteraturprojekt samt ett gruppvis genomfört företagsprojekt.

Mål:

Kursen syftar till att skapa förståelse för och insikt i managementperspektiven på design i företag i olika branscher.

Frågor som behandlas är bl.a. hur design måste integreras som ett strategisk element i företagets ledningsarbete och hur designfrågor kan administreras på strategisk, taktisk och operativ nivå. Konsekvenser av olika företagskontext som branscher och konkurrenssituationer sam kombinationer av designbeslut avseende produkter, miljöer, grafik och företagets identitet studeras i konkreta fall.

Innehåll:

Ledningsfrågorna diskuteras ur flera olika perspektiv med hjälp av gäster, fallföretagsstudier, diskussionsfall och kurslitteraturen. Härvid avses med design fenomen som produktdesign, miljödesign (kontor, butiker m.m.), kommunikationsdesign och kombinationer då man nyttjar begrepp och termer som corporate identity.

Design management avser ledning och ansvar för företagets design.

Tyngdpunkten i kursen kommer att ligga på helhetsperspektivet "designs roll i företaget" och företagets övergripande designpolicy.

Litteratur:
Litteratur väljs i samråd med examinator och avrapporteras vid ett särskilt litteraturseminarium.