DESIGN MANAGEMENT ITEK055
Design Management I

Poäng: 4.0 Betygskala: UG Obligatorisk för: ID3 Kursansvarig: Universitetslektor Christer Kedström Förkunskapskrav: Antagen till industridesignprogrammet Prestationsbedömning: Aktivt deltagande i samtliga kursmoment. Genomförande och presentation av ett projektarbete.

Mål:
Kursen syftar till att skapa förståelse för och insikt i hur design måste integreras som ett strategikt element i företagets ledningsarbete och hur designfrågor kan administreras på strategisk, taktisk och operativ nivå. Designerns komplexa roll i skapandet av konkurrenskraft genom både särskiljande metodik och resultat i form av produkter, miljöer, grafik och företagets identitet studeras i konkreta fall.

Innehåll:

Ledningsfrågorna diskuteras ur flera olika perspektiv med hjälp av gäster, fallföretagsstudier, diskussionsfall och kurslitteraturen. Härvid avses med design fenomen som produktdesign, miljödesign (kontor, butiker m.m.), kommunikationsdesign och kombinationer då man nyttjar begrepp och termer som corporate identity.

Design management avser ledning och ansvar för företagets design.

Tyngdpunkten i kursen kommer att ligga på produktutveckling/-politik och företagets övergripande designpolicy.

Litteratur:

Walsch, Vivien m fl: Winning by design. Blackwell, Oxford 1992.

Artikelkompendium. Red: C Kedström.