OPTIONSTEORITEK040
Economics, Theory of Options

Poäng: 5.0 Betygskala: TH Valfri för: L4 Kursansvarig: Björn Hansson Förkunskapskrav: Finansiell ekonomi I Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. Obligatoriska inlämningsuppgifter kan förekomma under kursen. Övrigt: Undervisningen meddelas i form av lektioner. Deltagande i lektionerna är inte obligatoriskt, men då dessa delvis kompletterar kurslitteraturen, bör den studerande hålla sig underrättad om vad som meddelas under dem.

Mål:
Kursen visar den teoretiska värderingen av optioner.

Innehåll:
Kursen visar den teoretiska värderingen av optioner (köp- och säljoptioner), dvs Black-Scholes formel. Speciell tonvikt läggs vid att visa hur arbitrageprincipen, dvs förutsättningen att det inte går att göra några arbitragevinster, och förutsättningar om vilken slumpmässig process som aktiepriserna följer, t ex en binomialfördelning, används vid prisbestämningen av optioner. Kursen visar också hur optionsteorin kan användas för att värdera andra tillgångar än aktier, t ex konvertibler, riskbärande obligationer och generella försäkringar. Avslutningsvis studeras problem vid den praktiska användningen av Black-Scholes formel.

Litteratur:
Turnbull, J and Jarrow, R: Derivative securities, South-Western College Publishing 1996. Kompletterande material.