TEKNIK OCH SAMHÄLLESTR010
Technology and Society

Poäng: 3.0 Betygskala: UG Obligatorisk för: I1, W1 Kursansvarig: professor Bertil Törnell Prestationsbedömning: För betyget godkänd krävs aktivt deltagande och godkänd inlämningsuppgift vid 2/3 av seminarierna. Endast betygen underkänd och godkänd används. Övrigt: Kursen är uppdelad i tre delku

Innehåll:
Kursen har dubbla syften. Det ena är att skapa ett perspektiv på tekniken i samhället, på olika kulturformer och olika kulturer. Det andra är att ge träning i såväl skriftlig som muntlig framställning. Perspektiven skall avse sådana saker som etik, yrkesroll, miljö, samhällsdialog och samhällsdebatt, kommunikation och medieteknik, samverkan i grupp och projekt, ledarskap, konst och design, politik, främmande kulturer, studieteknik, röda trådar i utbildningen, forskningsmetodik och forskningen i samhället, entreprenörskap, jämställdhet och jämlikhet. Kursen skall samverka med och komplettera andra perspektivgivande moment, vare sig de är integrerade i andra kurser eller ges, som i kursen Ingenjörsprocessen, som en hel kurs. Kursen är utspridd över de första terminerna. Den består av seminarier, 36 tim (sex seminarier per termin) och tillhörande inlämningsuppgifter. En inlämningsuppgift skall redovisas som en kort sammanfattning (en A4-sida) av, eller egna reflexioner över, material som lämnas ut inför varje seminarium. Uppgiften lämnas in via nätet och granskas med saklig och språklig feedback, varvid också nätet utnyttjas.

Litteratur:
Delas ut eller finns tillgängligt på nätet inför varje seminarium.


Delkurs 10199
Part 1

Poäng: 1.0 Betygskala: UG Undervisningens omfattning:


Delkurs 20299
Part 2

Poäng: 1.0 Betygskala: UG Undervisningens omfattning:


Delkurs 30399
Part 3

Poäng: 1.0 Betygskala: UG Undervisningens omfattning: