PROJEKT - ENERGIHUSHÅLLNINGMVK120
Project - Energy Economics and Planning

Poäng: 5.0 Betygskala: TH Obligatorisk för: M4 Kursansvarig: Prof Lennart Thörnqvist Förkunskapskrav: Obligatoriska kurser för inriktningen energiteknik. Rekomenderade förkunskaper: Fördjupningskedjan energihushållning. Prestationsbedömning: i ett av lärar- och elevrepresentanter sammansatt betygskollegium avges förslag till betyg på framlagd uppsats, uppsatsens försvar och genomförd opposition (3 betyg i intervallet 2 (0.5) 6), vilka fastställes av examinator. Enskild muntlig tentamen inför examinator är obligatorisk. Härvid kan det nedåt till närmaste heltal avrundade medelbetyget höjas, men ej sänkas. Godkända slutbetyg på kursen är 3, 4 och 5. Före muntlig tentamen ska kursens samtliga övningsmoment vara godkända. Webbsida: http://www.vok.lth.se

Mål:
Kursen avser att inom ett för varje läsår valt tema ge fördjupade kunskaper och tillämpningsfärdigheter dokumenterade genom ett självständigt genomfört projektarbete inom temat. Kursen ska ge kunskaper och färdigheter i informationssökning med tillämpning på det valda temat. I kursen ingår projektredovisning med framläggande och försvar av egen uppsats samt oppositionsuppgift vid seminariegranskning av andra elevers projektredovisning.

Relevans för en miljömässigt hållbar utveckling:
Miljöaspekter ingår bland de dimensioner efter vilka de studieobjekt analyseras som ingår i kursen. Beroende på vilket tema som väljes kan dessa miljöaspekter gälla aggregerade eller singulära energiföreteelser.

Innehåll:
Fördjupningsstudier inom det aktuella temat. Uppövning av tillämpningsfärdigheterna genom referatuppgift eller annat övningsmoment. Projektarbete under handledning, enskilt eller i grupp. Uppsatsseminarier (obligatorisk närvaro).

Litteratur:
In- och utländsk litteratur med anknytning till temat anvisas av examinator. Den för projektarbetet relevanta studie- och referenslitteraturen framtages av eleverna själva.