ENERGIFÖRSÖRJNINGMVK071
Energy Supply Systems

Poäng: 4.0 Betygskala: TH Obligatorisk för: M4 Valfri för: M4 Kursansvarig: prof Lennart Thörnqvist Rekomenderade förkunskaper: Statistisk analys, grundläggande termodynamik, industriell ekonomi och programmering. Prestationsbedömning: för betyget 3 erfordras att kursens 3-6 obligatoriska övningsuppgifter (vilka genomföres enskilt eller i grupp) har avrapporterats med godkänt betyg på utförandet. För betygen 4 och 5 tillkommer individuell muntlig tentamen. Övrigt: Kursen kan också vara lämpad för teknologer inom andra huvudinriktningar vid M än den energitekniska eller vid andra utbildningsprogram. Även lämpad som enstaka kurs.

Mål:
Kursen avser att ge kunskaper om energiförsörjningssystems uppbyggnad och funktion i relation till energiefterfrågans utveckling samt kunskaper och tillämpningsfärdigheter rörande analyser av resurshushållande, miljömässiga, finansiella m fl aspekter på dessa systems uppbyggnad, organisation och drift.

Innehåll:
Energiförsörjningssystem på företrädesvis lokal och regional nivå.
Tekniska/ekonomiska gränser. Systemuppbyggnad, kapacitetsanpasssning, systemsäkerhet. Energiförsörjningssystemens infrastruktur och miljöeffekter. Energiomvandlingsteknikens utveckling och utvecklingsförhållanden. Praktisk energiförsörjningsplanering på lokal och regional nivå.

Problembaserad inlärning och presentationsteknik spelar en betydande roll i undervisningen.

Relevans för en miljömässigt hållbar utveckling:
Kursen ger insikter om energiomvandlingsprocessernas miljöproblem samt kunskaper och tillämpningsfärdigheter när det gäller moderna miljövänliga energiförsörjningssystem.

Litteratur:
Litteraturförteckningen uppdateras löpande. Aktuell litteratur anges i särskilt kursprogram.