ÅNGGENERERINGS- OCH FÖRBRÄNNINGSTEKNIKMVK031
Steam Generation and Combustion Technology

Poäng: 4.0 Betygskala: TH Obligatorisk för: M4 Valfri för: M4 Kursansvarig: prof Tord Torisson Förkunskapskrav: kunskaper i matematik, termodynamik, hållfasthetslära och kontruktionsmaterial enligt programmets obligatoriska basblock. Prestationsbedömning: Rätt att deltaga i skriftlig tentamen erhålles då samtliga obligatoriska
övningar och laborationer redovisats skriftligt Webbsida: http://www.vok.lth.se

Mål:
Kursen ger kunskap om förbränning av fasta, flytande och gasformiga bränslen, samt konstruktion och drift av olika typer av pannor och deras funktion i en ångkraftprocess.

Innehåll:
Hetvatten och ånga används som energi- och värmekälla i många industriprocesser. Ånga och hetvatten genereras i pannor genom överföring av frigjord värmeenergi vid förbränning av bränslen eller kärnklyvning i kärnreaktorer.
Tyngdpunkten i kursen läggs på beräkning av frigjord energi från bränslen samt värmeöverföring och dimensionering av de värmeöverförande elementen i ångpannor. Dessutom dimensioneras pannans eldstad och andra väsentliga element genom modellering och beräkning av förbrännings- och värmeöverföringsprocessen. I kursen studeras också ångpannans dynamik, reglering och vattenkemi liksom effekten av matarvattenförvärmning på ångcykeln och optimering av förvärmarkedjan.

Litteratur:
Alavarez, H,: Energiteknik, del 1 och 2.