MATERIALADMINISTRATION/LOGISTIKMTT620
Materials Administration/Logistics

Poäng: 10.0 Betygskala: TH Obligatorisk för: PRH2 Kursansvarig: Mats Johnsson, e-post: mats.johnsson@tlog.lth.se Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen på varje delkurs samt obligatoriska praktikfall och projektarbeten som betygsätts i en skala från 3.0 till 6.0 i steg om 0.5. Som slutbetyg sammanvägs projektbetyg och tentamensbetyg. Heltalsdelen utgör slutbetyget (dock högst 5). Övrigt: Betygsskala TH på delkurserna.

Mål:
Kursen ger såväl grundläggande som fördjupande kunskaper om det synsätt och de principer enligt vilka man strävar efter att planera, organisera, samordna, utveckla, styra och kontrollera materialflödet från leverantör genom företaget till slutgiltig förbrukare. Kursen ger även en orientering om informationsbehov och informationssystem. Dessutom ger kursen färdighet i att välja, dimensionera och utforma materialförsörjnings-, lagrings-, och distributionssystem. Förpackningen och enhetslasten behandlas också i kursen.


Logistik: materialhantering och distribution0199

Poäng: 5.0 Betygskala: TH Undervisningens omfattning:

Innehåll:
Delkursen ger både grundläggande och fördjupande kunskaper om hur ett effektivt materialflöde skapas på ett företag. Delkursen ger studenten färdighet att metodiskt analysera materialflöden och materialhanteringsbehov, att välja och utforma materialhanteringssystem samt att genomföra en lokalplanläggning.
Delkursen ger såväl grundläggande som fördjupande kunskaper om externa transporter avseende olika typer av system och transportmedel. Hela distributionskedjan beaktas. Den ger också grundläggande kunskaper om informations- och dokumentationsbehov samt om teknik och system för informationsöverföring. Vidare ger delkursen färdighet att metodiskt analysera transportbehov samt välja och utforma transport- och distributionssystem.
Materialflödesanalys. Val och utformning av materialhanteringssystem. Materialhanteringsekonomi. Fasta transport- och hanteringsmedel. Flexibla materialhanteringsutrustningar. Enhetslaster och lastbärare. Transport- och hanteringsfordon. Förpackningar. System för transport och hantering. Förråds-, lager och terminalsystem. Automatiseringsteknik och in-formationsteknik.
Transporter och samhällsekonomi. Miljöaspekter. Godstransportmarknader. Transportekonomi. Transportadministration. Landsvägstransporter. Sjötransporter. Järnvägstransporter. Flygtransporter. Samverkan mellan olika transportsystem. Terminaler. Spedition, do-ku-mentation, försäkrings- och tullfrågor. Transport av farligt gods. Regler för datakommunikation - EDIFACT.

Litteratur:
Lumsden, Kent: Logistik, 1999 Studentlitteratur
Waller, L D: Operations Management - A Supply Chain Approach, 1999 Thomson, ISBN 1861524153.


Logistik: administration0299

Poäng: 5.0 Betygskala: TH Undervisningens omfattning:

Innehåll:
Delkursen ger såväl grundläggande som fördjupande kunskaper om det synsätt och de principer efter vilket man strävar efter att planera, organisera, samordna, utveckla, styra och kontrollera materialflödet från råvaruleverantör genom företaget och till slutgiltig förbrukare. Den ger också en orientering om informationsbehov och informationssystem. Vidare ger kursen färdighet att metodiskt analysera och utforma logistiksystem för hela försörjningskedjan.
Sammanfattningsvis: Delkursen
· ger en övergripande bild av problematiken inom det logistiska området.
· fokuserar på nyckelorden helhet, flöde och process.
· identifierar och beskriver processer inom företag och genom/mellan företag, s k supply chains.
· introducerar viktiga teorier, begrepp, definitioner och metoder inom området.
· stimulerar kursdeltagarna till att tänka kritiskt.
Viktiga begrepp kan exemplifieras med processorientering och försörjningskedjor (supply chains), effektiviserings- och förändringsmetoder, balanserade mätsystem, horisontell/verti-kal integration och strategiska allianser, kundservice, kvalitet, kostnad/struktur, totalkostnadsanalys och kapitalrationalisering, lagerhållning, informationsbehov, internationella perspektiv, samt ledning, styrning och kontinuerlig utveckling av processer.

Litteratur:
Lumsden, Kent: Logistik, 1999 Studentlitteratur.
Waller, L D: Operations Management - A Supply Chain Approach, 1999 Thomson, ISBN 1861524153.