STYRNING OCH LEDNING AV PRODUKTIONSSYSTEMMTT610
Production and Operations Management

Poäng: 5.0 Betygskala: TH Kursansvarig: - Förkunskapskrav: MMT613 Tillverkningssystem, MMT660 Tillverkningsmetoder, MIO665 Företagsekonomi, MTT620 Materialadministration och logistik Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen.

Mål:
Kursen skall ge kunskap om strategier för att möta framtagna produktions-, logistik-, ekonomi- och kundkrav. Kursen introducerar och ger kunskap om olika beslutsteorier som kan användas för att optimera produktionssystemet.

Innehåll:
- Beslutsstödsystem.
- Kvalitetssystem.
- Prognossystem.
- Modeller för transportsystem.
- Kösystem.
- Inköpsstrategier.
- Projektledning.
- Metoder och modeller för kalitetskontroll.
- Kapacitetsplanering.
- Metoder för produktionsplanering.
- Underhåll.
- Linjärprogrammering.
- Simuleringsteknik.

Litteratur:
Heizer, J & Render, B: Production & Operations Management, Prentice Hall 1999, ISBN 0-13-905068-X.