FÖRPACKNINGSPRODUKTIONMTT221
Packaging Manufacturing

Poäng: 5.0 Betygskala: TH Valfri för: M4 Kursansvarig: Professor Gunilla Jönson (även examinator) Förkunskapskrav: Förpackningsteknik eller motsv samt kunskaper från de grundläggande obligatoriska kurserna Prestationsbedömning: Slutbetyg erhålles efter skriftlig tentamen omfattande både kursdel och projekt samt efter fullgjort projektarbete. Webbsida: http://www.design.lth.se/packaging/

Mål:
Målet med kursen är att ge insikt i

Innehåll:
Förpackningsproduktion innefattar tillverkning av förpackningsmaterial liksom konvertering till färdiga förpackningar. Kursen ger grundläggande kunskap om de processer som används vid framställning av förpackningsmaterial och förpackningar. Dessutom behandlas fyllningsprocessen.
Föreläsningar, övningar och studiebesök görs i samarbete med de stora förpackningsföretagen i regionen.
I kursen behandlas tillverkning av styva och halvstyva förpackningar, filmblåsning, extrudering, termoformning, formsprutning, formblåsning och strängsprutning.
Tillverkning av flerskiktsmaterial behandlas liksom konvertering och delsystem som ingår; stansning, bigning och limning.
Förseglings- och förslutningsmetoder samt olika tryckmetoder; flexotryck, djuptryck och offset samt tryckfärger för olika dekor- och tryckmetoder redovisas.

Relevans för en miljömässigt hållbar utveckling
Tillverkning av förpackningsmaterial och dess påverkan på miljön är väsentlig att förstå för att förpackningar skall kunna bidra till utvecklingen av ett uthålligt kretsloppssamhälle. Miljöaspekterna tas upp som en del i varje kursmoment.

Litteratur:
Meddelas vid kursens början.