FÖRPACKNINGSLOGISTIKMTT211
Packaging Logistics

Poäng: 3.0 Betygskala: TH Valfri för: M4 Kursansvarig: Professor Gunilla Jönson (även examinator) Förkunskapskrav: Förpackningsteknik eller motsv samt kunskaper från de grundläggande obligatoriska kurserna Prestationsbedömning: Slutbetyg erhålles efter tentamen omfattande kursdel, övningar och projekt. Webbsida: http://www.design.lth.se/packaging/

Mål:
Målet med kursen är att erbjuda en insikt i

Innehåll:
Inom förpackningslogistiken arbetar man med förpackningsteknik och logistik för att förbättra effektiviteten i hela distributionskedjan. Förpackningslogistiken utgår från den grundläggande kunskapen inom logistik avseende både teknik och ekonomi samt förpackningars funktion i olika industriella tillämpningar.
Kursen består av föreläsningar, projekt och övningar, där olika förpackningslogistiska analyser genomförs. Analysmetoder, dimensioneringsmetoder och styrfilosofier kommer att behandlas liksom aktuella förpackningslogistiska frågeställningar.

Relevans för en miljömässigt hållbar utveckling
Förpackningar och transporter är identifierade av samhället som väsentliga vid utveckling av ett uthålligt kretsloppssamhälle. Miljöaspekterna löper därför som en röd tråd genom kursen.

Litteratur:
Meddelas vid kursens början.