LOGISTIK I BYGGPROCESSENMTT202
Logistics in the Building Process

Poäng: 4.0 Betygskala: TH Valfri för: V4 Kursansvarig: Univ adjunkt Fredrik Olsson, Examinator:Univ lektor Everth Larsson Prestationsbedömning: Slutbetyg erhålles efter skriftlig tentamen på kursdel samt efter fullgjort obligatoriskt projektarbete. Slutbetyget utgör en sammanvägning av tentamensbetyg (0,5), betyg på projektarbete (0,4) och inlämningsuppgift (0,1). Webbsida: http://www.tlog.lth.se/courses/lb

Mål:
Kursen skall övergripande förmedla ett processorienterat synsätt och stimulera till materialflöden i byggindustrin.
Kursen skall också ge såväl grundläggande som fördjupade kunskaper om hantering och transporter avseende olika typer av system, medel och metoder. Tonvikten läggs vid byggbranschen och dess behov.
Vidare skall kursen ge färdigheter i att metodiskt analysera materialflöden, materialflödeskostnader och transportbehov samt att välja och utforma materialförsörjnings- och distributionssystem.
Ett projektarbete, som innebär en fördjupning i ämnet, skall ge bl a färdigheter i problemidentifiering och praktisk problemlösning. Viktiga delmål är träning i att driva och presentera projekt samt att stimulera till självständigt och kritiskt tänkande.

Innehåll:
Centrala begrepp är totalkostnad, helhetssyn, integration och kvalitet. Behov av industriellt byggande i relation till produktivitet, produktionskostnader och boendekostnader diskuteras. Områden som behandlas speciellt är transporter, materialhantering och lager, inköp och leverantörsrelationer, kundorientering, leveransservice och kvalitet, miljöbelstning och efterhantering samt strategi och organisation.

Litteratur:
Olsson, Fredrik: Logistik i Byggprocessen 1999. Persson & Virum: Logistik för konkurrenskraft, Liber-Hermods 1998.