MATERIALHANTERING OCH ARBETSORGANISATION, PROJEKTMTT095
Project in Materials Handling and Work Organization

Poäng: 3.0 Betygskala: TH Obligatorisk för: M4 Valfri för: M4 Kursansvarig: Univ lektor Mats Johnsson, Examinator: Univ lektor Everth Larsson Rekomenderade förkunskaper: Materialhantering (MTT090), Arbetsorganisation (MAM025) Prestationsbedömning: Slutbetyg erhålls efter det att följande delmoment är klara: fullgjort projektarbete vid företag, avrapportering i form av teknisk rapport och muntlig redovisning vid företaget samt opponering på annat projektarbete. Slutbetyget utgör en sammanvägning av rapportens innehåll, dess utformning samt opponeringens framförande. Webbsida: http://www.tlog.lth.se

Mål:
Målet med kursen är att träna teknologen att arbeta i grupp i en problemmiljö för att lösa ett presenterat problem.

Litteratur:
Anges vid kursstart.