MATERIALHANTERINGMTT090
Materials Handling

Poäng: 3.0 Betygskala: TH Obligatorisk för: M3 Valfri för: M4 Kursansvarig: Tekn lic Daniel Knudsen, Examinator: Univ lektor Everth Larsson Förkunskapskrav: Undervisningen förutsätter förkunskaper från de grundläggande obligatoriska kurserna. Prestationsbedömning: Slutbetyg erhålls efter skriflig tentamen på kursdel samt efter fullgjorda obligatoriska tillämpningsövningar. Webbsida: http://www.tlog.lth.se

Mål:
Kursen skall ge både grundläggande och fördjupade kunskaper om hur ett effektivt materalflöde skapas på ett företag. Kursen ger eleven färdighet att metodiskt analysera materialflöden och materialhanteringsbehov, att välja och utforma materialhanteringssystem samt att genomföra en lokalplanläggning.

Innehåll:
Materialflödesanalys. Val och utformning av materialhanteringssystem. Materialhanteringsekonomi. Fasta transport- och hanteringsmedel. Flexibla materialhanteringsutrustningar. Enhetslaster och lastbärare. Transport- och hanteringsfordon. Förpackningar. System för transport och hantering. Förråds-, lager- och terminalsystem. Automatiseringsteknik och informationsteknik. Operativa styrsystem. Lokalplanläggning.

Studiebesök med tillhörande föreläsningar är obligatoriska.
Tillämpningsövningarna är obligatoriska och utförs som grupparbete. Eleven arbetar utifrån ett företagscase vars förutsättningar beskrivs i en PM. Eleven applicerar den teori som behandlas respektive vecka på företagscaset i form av en problemställning. Resultatet lämnas in i form av en kortfattad teknisk rapport.

Litteratur:
Litteratur meddelas vid kursstart.