INDUSTRIELL ANLÄGGNINGSTEKNIKMTT050
Factory Planning and Engineering

Poäng: 2.0 Betygskala: TH Valfri för: M4 Kursansvarig: Civilingenjör Lennart Perborg Prestationsbedömning: Slutbetyget består till lika delar av tentamensresultatet och poängen på projektarbetet (viktade 50/50). Webbsida: http://www.tlog.lth.se Övrigt: Examinator är universitetslektor Everth Larsson

Mål:
Kursen ska ge kunskap om nödvändigheten av och möjligheten att planera och bygga industrilokaler och anläggningar med inbyggd hög flexibilitet och rationella flöden, viss färdighet att lösa anläggningstekniska problem samt utveckla förståelse för de tekniska, ekonomiska, miljömässiga och juridiska frågor som uppstår i samband med nyproduktion och förnyelse av befintliga produkitonsanläggningar.

Innehåll:
Industriplanläggning. Strategisk planering av lokaler. Lokalisering av industriföretag. Utformning av arbetsplatser och industrianläggningar. Systematisk lokalplanläggning. Layoutprinciper. Industribyggnadsutformning. Byggnadsteknik och materialval för industrilokaler. Planering och genomförande av industriprojekt. Byggprocessens aktörer. Upphandling. Myndigheter och lagstiftning. En obligatorisk tillämpningsövning genomföres som grupparbete. Övningen avser att lösa olika typer av anläggningstekniska och lokalplaneringstekniska problem. Studiebesök.

Litteratur:
Bergenståhl - Perborg: Kompendium i Industriell anläggningsteknik, LTH, Lund 1999.