FÖRPACKNINGSTEKNIKMTT032
Packaging Technology

Poäng: 3.0 Betygskala: TH Valfri för: M4 Kursansvarig: Professor Gunilla Jönson (även examinator) Prestationsbedömning: Slutbetyg erhålles efter tentamen på kursdel, fullgjort obligatoriskt projektarbete, fullgjorda övningar samt fullgjord inlämningsuppgift. Slutbetyget utgör en sammanvägning av tentamen, projektarbete, övningar och inlämningsuppgift. Webbsida: http://www.design.lth.se/packaging/

Mål:
Målet med kursen är att ge en insikt i

Innehåll:
Förpackningsteknik är tvärvetenskaplig till sin natur. Materialvetenskap, liksom mekanik, logistik, miljövetenskap, beteendevetenskap, färg, form och ergonomi utgör viktiga grunder för industriella tillämpningar där förpackningar ingår.
Kursen består av föreläsningar, studiebesök, övningar samt ett projektarbete och skall ge insikt i förpackningens roll i samhället och i distribution, den yttre och inre miljö som påverkar förpackningar och produkt, vilka förpackningsmaterial och förpackningstyper som används och varför. Aktuella förpackningsproblem tas kontinuerligt upp under kursen.

Relevans för en miljömässigt hållbar utveckling
Miljöaspekterna utgör en väsentlig del av kursen då dagens och morgondagens förpackningar utformas med kretsloppssamhället som utgångspunkt.

Litteratur:
Gunilla Jönson: Packaging Technology for the Logistician, LTH, 2000.