LOGISTIKMTT016
Logistics

Poäng: 5.0 Betygskala: TH Obligatorisk för: M4 Valfri för: M4 Kursansvarig: Univ lektor Everth Larsson (även examinator) Förkunskapskrav: Undervisningen förutsätter kunskaper från de grundläggande obligatoriska kurserna. Prestationsbedömning: Slutbetyg erhålles efter skriftlig tentamen på kursdel, godkända "case-pm",
deltagande i obligatoriska undervisningsmoment samt efter fullgjort
obligatoriskt projektarbete.
Slutbetyget utgör en sammanvägning av tentamensbetyg (0,4), case (0,2) och
betyg på projektarbete (0,4). Webbsida: http://www.tlog.lth.se

Mål:
Kursen skall ge såväl grundläggande som fördjupade kunskaper om det synsätt och de principer enligt vilka man strävar efter att planera, organisera, samordna, utveckla, styra och kontrollera materialflödet från råvaruleverantörer genom företaget och till slutlig förbrukare. Den skall också ge en orientering om informationsbehov och informationssystem. Vidare skall kursen ge färdighet att metodiskt analysera samt välja och utforma logistiksystem för hela försörjningskedjan.
Kursens målsättning kan sammanfattas som:

Innehåll:
Viktiga begrepp kan exemplifieras med processorientering och försörjningskedjor (supply chains), effektiviserings- och förändringsmetoder, balanserade mätsystem, horisontell/vertikal integration och strategiska allianser, kundservice, kvalitet, kostnad/struktur, totalkostnadsanalys och kapitalrationalisering, lagerhållning, informationsbehov, internationella perspektiv, samt inte minst ledning, styrning och kontinuerlig utveckling av processer.

Undervisninsgformen bygger på att teknolgerna aktivt deltager i varje moment. Vidare skall varje undervisningsmoment vara värdeadderande - i enlighet med kursens processorientering. Därför rekommenderar vi att teknologerna deltager i samtliga undervisningsmoment - även om alla formellt sett ej är obligatoriska.

Litteratur:
Persson, G. och Virum, H.: 1998, Logistik för konkurrenskraft,
Liber-Hermods.
Lindroth, R. (ed): 1999, Kurspärm innehållande komplettterande litteratur och
övrigt undervisningsmaterial.