PROJEKTMETODIKMPI620
Project Course

Poäng: 2.0 Betygskala: TH Obligatorisk för: PRH1 Prestationsbedömning: Skriftlig rapport som betygsätts. Betygssättningen görs i en skala från 3,0 till 6,0 i steg om 0,5. Slutbetyg utgör heltalsdelen.

Mål:
Kursen lär studenten att samarbeta i projektgrupper och ger såväl teoretisk som praktisk erfarenhet av gruppdynamik, olika roller i arbetsgrupper och konfliktförebyggande. Vidare får studenten insikt i vilka krav som ställs på tekniska rapporter, dels med avseende på formellt innehåll, dels med avseende på faktaunderbyggnad och källkritik. Kursen ger också kunskap om hur tekniska rapporter ska redovisas, såväl skriftligt som muntligt samt hur en akademisk opposition ska göras. I kursen tillämpar dessutom studenterna de kunskaper man tillägnar sig i kursen Modeller och metoder för ingenjörsprocessen med avseende på ordbehandling, kalkylprogram och presentationsprogram.

Innehåll:
· Gruppdynamik, introduktion till arbetsorganisation, roller i en arbetsgrupp.
· Konfliktförebyggande aktiviteter, konflikthantering.
· Formella krav på en teknisk rapport, rapportskrivningsmetodik, faktainsamling, krav på en akademisk redovisning och opposition, presentationsteknik.

Litteratur:
Institutionens kompendium, referenslitteratur.
Övrig litteratur meddelas vid kursstart.