TILLÄMPNINGSKURSMPI611
Applied Engineering

Poäng: 6.0 Betygskala: TH Obligatorisk för: PRH1 Kursansvarig: Mats Johnsson, e-post: mats.johnsson@tlog.lth.se Prestationsbedömning: Inlämning av tre tekniska rapporter som behandlar gemensamma problemställningar och som knyter samman övriga kurser i årskurs 1 samt produktionstekniska aspekter. Rapporterna betygsätts. Betygssättningen görs i en skala från 3,0 till 6,0 i steg om 0,5. Delbetygen sammanvägs till slutbetyget.

Mål:
Kursen lär studenten arbeta i grupp för att lösa en konkret frågeställning. Problemet är relaterat till de genomgångna kursavsnitten. Problemställningen är relaterad till en industrirobot eller liknande produktionsutrustning. Kursen ökar förståelsen för hur kurserna i teoretiska basämnen relaterar till de praktiska kurserna.

Innehåll:
Tre större inlämningsuppgifter som vardera anknyter till aktuell undervisning i ämnena Matematik och Strukturmekanik. Dessutom behandlas produktion och logistik aspekter i respektive tillämpningsövning.

Litteratur:
Kurslitteratur i kurserna i årskurs 1 + utdelat material.
Waller, L D: Operations Management - A Supply Chain Approach, 1999 Thomson, ISBN 1861524153.