STRÖMNINGSLÄRA FMMV211
Fluid Mechanics

Poäng: 5.0 Betygskala: TH Valfri för: F4 Kursansvarig: Univ lekt Christoffer Norberg Rekomenderade förkunskaper: Vektoranalys (FMF010). Prestationsbedömning: Tentamen är skriftlig och omfattar såväl problemlösning som redogörande beskrivningar och härledningar. Hemuppgifter. Webbsida: http://www.vok.lth.se Övrigt: Räknestugor 26 tim.

Mål:
Kursen avser dels att ge en insikt i strömningsfenomen av både teknisk och fundamental betydelse och dels att ge en god kunskap om de metoder som används för analys av verkliga strömningstekniska problem.

Innehåll:
Allmän strömningslära inkl. historik samt presentation av grundekvationerna på integral- och differentialform, dimensionsanalys inkl. likformighetslagar; inkompressibel strömning inkl. gränsskikt, turbulens, omströmmade kroppar och strömning i rörsystem; mätmetoder.
Friktionsfri strömning inkl. singularitetsmetoder och elementär vingteori; kompressibel strömning inkl. fenomen såsom chokning, kompressionsstötar och expansionsvågor; strömning med fria vätskeytor.

Litteratur:
F.M. White, Fluid Mechanics, 4:e upplagan, McGraw-Hill 1999, C. Norberg, Introduktion till turbulens, C. Norberg, Varmtrådsanemometri.